SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 

Stosowanie zasad systemu jakości, przyjętego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmnie,  jest głównym elementem działań podejmowanych przez pracowników Stacji w celu doskonalenia  realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.). Zadania te służą ochronie zdrowia i życia ludzi poprzez:

 

§  sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie, dążąc do podnoszenia swoich kompetencji, umacniania wiarygodności i rzetelności deklaruje:

 

§  udokumentowany i wdrożony System Zarządzania Jakością oraz kompetencje pracowników komórek organizacyjnych wykonujących czynności kontrolne, zgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17020:2006 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”; 

·         bezstronności – tzn. nie podlegają żadnym naciskom handlowym, finansowym lub innym ze strony klienta, mogącym mieć wpływ na ich osąd; 

·         poufności – tzn. z zachowaniem ochrony informacji uzyskiwanych podczas prowadzonych działań.

 

Biorąc pod uwagę niezaprzeczalny fakt, że w systemie zapewnieniu należytej ochrony zdrowia publicznego czynnikiem decydującym jest człowiek  deklaruję: 

§  umożliwianie, w ramach posiadanych środków, pracownikom Stacji uczestniczenie we wszelkich formach szkoleń fachowych; 

 

 

wytworzył: Mańkowska Agnieszka

wprowadził:Mańkowska Agnieszka

ostatnia zmiana: 01.04.2009