STATUT

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 369/2011

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 29 listopada 2011 roku

 

Statut

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Chełmnie

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Chełmnie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Chełmno.

  1. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat chełmiński.
  2. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Chełmnie”

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Chełmnie, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” - jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

  1. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)    ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2)    zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)    kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2.  Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1)    nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2)    prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;

3)    prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)    sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5)    nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)    nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

7)    prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)    wykonywanie pomiarów środowiskowych;

9)    opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną;

11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;

12) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w  postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w  administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1)    Odział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2)    Odział Ekonomiczny i Administracyjny;

3)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds., Organizacji Statystyki, Ocen i Analiz;

5)    Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;

6)    Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

2.  Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Mańkowska

ostatnia zmiana: 02.03.2012