STATUS PRAWNY

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

 

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

 

Główny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawową działalność państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie jest zakładem opieki zdrowotnej, finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej - uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie posiada minister właściwy do spraw zdrowia.

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie powołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie jest zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Ministra Zdrowia.

 

Nr księgi rejestrowej: 99-00708


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie działa na podstawie n/w aktów prawnych:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 1998 r., nr 90, poz. 575 z późn. zmianami)
Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
(Dz. U. z 1991 r., nr 91, poz. 408 z późn. zmianami)
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych.
(Dz. U. z 2002 r., nr 162, poz. 1342)

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Mańkowska

ostatnia zmiana:19.02.2008