PROMOCJA ZDROWIA

Działalność oświatowo-zdrowotna oraz promująca zdrowie

 

Cel główny: dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, a także mają na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru służącego zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym oraz zachowanie i umacnianie zdrowia zbiorowości i kształtowania w tym zakresie odpowiednich postaw i zachowań.

 

Główne kierunki działania:

·         oparte są o: art.12 a ust.1 ustawy z dnia 14.III.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998r. Nr 90,poz.575 z póź.zm.),

·         wynikają z Narodowego Programu Zdrowia na lata 1996-2005,

·         sytuacji epidemiologicznej oraz obserwowanych procesów społecznych zachodzących w powiecie, województwie i kraju

     I.        Kierunki działań dotyczą:

                               a.            Prowadzenia prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-zdrowotnych, przede wszystkim w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,

                              b.            Uświadamiania społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa żywności, a w szczególności prawidłowego odczytywania sposobu znakowania żywności przez konsumentów,

                               c.            Prowadzenia edukacji w zakresie przechowywania żywności, szczególnie nietrwałej mikrobiologicznie - ze zwróceniem uwagi na warunki chłodnicze

                              d.            Popularyzacja zasad higieny i zdrowego stylu życia

                               e.            Zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych ( w tym AIDS)

                               f.            Profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami (tytoń, alkohol, substancje psychoaktywne)

                              g.            Promocja zdrowia przyszłych matek

 

   II.        Interwencje programowe i nieprogramowe realizowane w 2012r. i  kontynuowane w 2013:

1.    Ogólnopolski program edukacyjny ,, Trzymaj Formę!”

2.    Ogólnopolski program edukacyjny ,,Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”

3.    Ogólnopolski program edukacyjny ,, Nie pal przy mnie, proszę”

4.    Ogólnopolski program edukacyjny Znajdź właściwe rozwiązanie”

5.    Ogólnopolski program edukacyjny ,, Czyste powietrze wokół nas”

6.    Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

7.    Wojewódzki program ,,Etykieta rozszyfrowana, wiem co kupuję i jem”

 

  III    Interwencje nieprogramowe:

1.    Światowy Dzień bez Tytoniu

2.    Światowy Dzień Rzucania Palenia

3.    Światowy Dzień Zdrowia

4.    Akcja letnia

 

 

http://pwisbydgoszcz.pl/files/image/OZ/Logo%20TOBCIT%20jako%C5%9Bciowe.png

 

 

Założenia ramowe projektu

“Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

 

1.      Ogólny cel projektu.

Ochrona zdrowia mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego.

Program realizowany będzie w 16 miastach wojewódzkich.

 

2.   Zagadnienia polityki, wobec których skierowany jest projekt.

Polska jest krajem, w którym palenia tytoniu od lat stanowi jedną z największych przyczyn utraty zdrowia. Palenie tytoniu stanowi od lat największą, pojedynczą, lecz możliwą do prewencji przyczynę umieralności dorosłej ludności Polski [Zatoński, 2004]. W 2004 r. na nowotwory złośliwe płuca, schorzenie prawie wyłącznie związane z inhalacją dymu tytoniowego, zmarło łącznie 212 006 osób w Polsce [Wojciechowska, 2006].

Zgodnie z najnowszym, ogólnopolskim badaniem GIS z 2011 r, do codziennego palenia przyznaje się co trzeci (31%) Polak w wieku 15 lat i więcej (23% kobiet i 39% mężczyzn). Odsetek osób przyznających się do nałogowego palenia nie zmienił się w sposób istotny w porównaniu z 2009 rokiem (29%).

 

Na bierne palenie Polacy najbardziej narażeni są na przystankach komunikacji miejskiej (średnio 31%). Kontakt z dymem tytoniowym mają także w barach i pubach (20%), dyskotekach i klubach muzycznych (15%), zakładach pracy (14%) oraz kawiarniach (12%) i restauracjach (10%). Rzadko na bierne palenie narażeni są Polacy w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia (4%), urzędach (4%), obiektach kulturalnych np. kinach i teatrach (5%), obiektach rekreacyjno- wypoczynkowych (6%), centrach handlowych (6%), miejscach zabaw dzieci (6%), środkach publicznego transportu (7%), szkołach i innych placówkach edukacyjnych (8%) oraz obiektach sportowych (8%).

 

68% palących i 84% niepalących Polaków popiera wprowadzenie zakazu palenia we wszystkich miejscach, w których przebywają niepalący. Zakaz palenia w miejscach publicznych popierany jest przez większość Polaków. W najmniejszym stopniu opowiadają się oni za zakazem palenia w barach i pubach (średnio 66%), dyskotekach i klubach muzycznych (68%), kawiarniach (71%), restauracjach (73%), na przystankach komunikacji miejskiej (73%) oraz w miejscu pracy (74%).

 

Co dziesiąty (10%) Polak stwierdza, że wprowadzenie przepisów ograniczających palenie tytoniu w miejscach publicznych zdecydowanie poprawiło przestrzeganie istniejących zakazów palenia. Według 46% badanych sytuacja pod tym względem raczej się poprawiła. 43% respondentów nie widzi różnicy, a według co setnego (1%) obecnie jest wręcz gorzej. Opinie osób palących i niepalących na ten temat są bardzo zbliżone.

Zarówno osoby palące, jak i niepalące dostrzegają istnienie miejsc, w których zakaz palenia nie jest przestrzegany. Najczęściej jako takie miejsca wskazywane są przystanki i obiekty komunikacji miejskiej (41%), a także bary i puby (17%), dyskoteki i kluby muzyczne (15%) oraz zakłady pracy (10%). Najrzadziej zakaz palenia łamany jest w centrach handlowych, obiektach kulturalnych oraz obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych (po 2%).

 

 

ZAKAZ PALENIA OBOWIĄZUJE: 

 

Ø   W TWOIM ZAKŁADZIE PRACY 

Ø   W PRZYCHODNIACH I SZPITALACH 

Ø   W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH, NA  UCZELNIACH 

Ø   W MIEJSCACH PRZEZNACZONYCH DO ZABAW DZIECI 

 

3. Szczegółowe, mierzalne cele projektu.

 

Celem projektu jest:

1)    wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.) poprzez:

·         przygotowanie i dystrybucję podręcznika dla funkcjonariuszy PIS odpowiedzialnych za nadzór bieżący;

·         szkolenia dla Strażników Miejskich oraz funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za wdrażanie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

·         monitoring przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref bezdymnych w województwach, prowadzony przez funkcjonariuszy PIS;

·         przygotowanie przez GIS raportu dot. doświadczeń WSSE i PSSE we wdrażaniu ustawy.

2) wzmocnienie przestrzegania ustawy poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). W tym:

·         szkolenia dla 318 pracowników Oddziałów Oświaty Zdrowotnej w zakresie koordynacji projektu;

·         nawiązanie współpracy z lokalnymi partnerami projektu w celu zawiązania koalicji lokalnych;

·         współpraca z mediami lokalnymi;

·         kwartalne spotkania koalicji lokalnych;

·         wymiana informacji i najlepszych praktyk pomiędzy województwami;

·         dystrybucja znaków zakazu palenia;

·         podsumowujące badanie postaw wobec palenia tytoniu oraz przestrzegania ustawy.

 

 

A TAKŻE:

Ø  W KINACH, TEATRACH, DOMACH KULTURY

Ø  W LOKALACH GASTRONOMICZNO-ROZRYWKOWYCH

Ø  W OBIEKTACH SPORTOWYCH

Ø  NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

  

3. Grupa docelowa

Grupą docelową, która ma być objęta działaniami projektu powinny być wyłącznie osoby dorosłe.

 

4. Ramy czasowe

Projekt będzie realizowany przez dwa kolejne lata (1 października 2011 r. do
30 września 2013 r.)

 

5. Realizatorzy:

GIS, WSSE, PSSE

 

A PALENIE W STREFIE TAK OZNACZONEJ:

 

image004.jpg    

GROZI  KARA  GRZYWNY  do 500 zł

 

 

9 listopada w WSSE w Bydgoszczy odbyło się spotkanie pracowników Oświaty Zdrowotnej z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej i PSSE w sprawie powołania koalicji w ramach realizacji projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT".

 

 Zespół Oświaty Zdrowotnej zaprezentował cele, założenia i strategię projektu oraz propozycje i zakres przyszłej współpracy. Następnie zaproszeni goście przedstawili swoją wizję współpracy, w zależności od specyfiki poszczególnych instytucji. Koalicja została zawiązana, partnerzy otrzymali pakiet materiałów informacyjnych oraz płytę z materiałami multimedialnymi. W wyniku spotkania ustalono że zostaną przesłane do Policji i Straży Miejskiej oficjalne pisma z powiadomieniem o koalicji i prośbą o przekazywanie do WSSE kwartalnych raportów dotyczących monitoringu zakazu palenia w miejscach publicznych. Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta zadeklarowali pomoc merytoryczną i organizacyjną. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaoferowali z kolei wsparcie merytoryczne we wszelkiego rodzaju inicjatywach prozdrowotnych podejmowanych przez koalicjantów.

 

krótka relacja filmowa ze spotkania:

http://www.youtube.com/watch?v=UuWleOY5fyg&feature=player_embedded

 

 

 

 

TELEFONICZNA  PORADNIA  POMOCY  PALĄCYM

0 801 108 108

 

 

 

„Profilaktyczny program
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

 

PROJEKT

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy:

 

·         Biurem ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym - Instytucją Realizującą (na poziomie krajowym)

·         Głównym Inspektoratem Sanitarnym z siedzibą w Warszawie, a Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Bydgoszczy (na poziomie wojewódzkim)

 

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2012 roku i będzie realizowany do 31 grudnia 2016 roku
w partnerstwie 4 instytucji:

·         Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW)

·         Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (IMP)

·         Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

·         Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)

 

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).

 

Cel główny projektu:

Ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: 

  1. 1. Szkolenia dla kadry medycznej.
  2. 2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
  3. 3. Kampania społeczna.
  4. 4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
  5. 5. Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia

Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy na stronie internetowej:

 

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

 

image008.jpg

 

 

 

I

NFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Zasady organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997.12.67 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami  organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do wymienionego rozporządzenia, zawierającego:

  1)   dane dotyczące organizatora wypoczynku,

  2)   informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku,

  3)   dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku,

  4)   informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą,

  5)   informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku,

6)      w przypadku obozów wędrownych - informację na temat przebiegu trasy obozu wędrownego.

Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie (określone w rozporządzeniu dokumenty). Zgłoszenie powinno być przekazane kuratorowi oświaty (w wersji papierowej i elektronicznej) nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wypoczynku. Kurator oświaty w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wydaje organizatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku.

 

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku. Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach.

 

Więcej informacji na temat organizowania i zgłaszania wypoczynku, a także bazę danych dotyczących aktualnie zgłaszanego wypoczynku można znaleźć na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl/

 

 

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PZ/TF_REALIZACJA%20VII%20EDYCJI_NA%20STRON%C4%98_30.pdf

 

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Mańkowska

ostatnia zmiana: 20.03.2013