ORGANIZACJA

Struktura organizacyjna
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Chełmnie.

W skład Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy:

 

1)            Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

·               Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

·               Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

·               Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

·               Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

·               Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

·               Stanowisko do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

 

2)            Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

 

3)            Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

 

4)            Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Statystyki, Ocen i Analiz;

 

5)            Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;

 

6)            Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CHEŁMNIE

 

 

1.      Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych czynnikami środowiska.

 

2.      Oddziałem kieruje kierownik wyznaczony przez Dyrektora.

 

3.      Zadanie określone w ust. 1 wykonują komórki organizacyjne wchodzące w skład tego Oddziału.

 

1)        Zadaniem Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych jest:

·  nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych poprzez odpowiednią inspirację i koordynację działań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;

·  prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie w pierwszej instancji projektów decyzji, dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy;

·  prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe;

·  sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu sanitarno – higienicznego zakładów pracy;

·  realizacja zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych;

·  udzielanie porad, informacji i prowadzenie szkoleń w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników;

·  kontrola aktualności zaświadczeń o zdolności do pracy zatrudnianych pracowników w dokumentacji pracodawców;

·  prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy;

·  rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy i zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi;

·  ocena narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;

·  kontrola przestrzegania przepisów i przygotowywanie dokumentów dotyczących profilaktycznych posiłków i napojów;

·  promowanie zdrowia w zakładach pracy;

·  nadzór nad gospodarką substancjami i preparatami niebezpiecznymi i substancjami uznanymi za prekursory do produkcji narkotyków gr. II;

 

2)      Zadaniem Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku jest:

 

  1. prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego nad:

 

·         zakładami produkcji żywności (z wyłączeniem żywności pochodzenia zwierzęcego),

·         zakładami obrotu żywnością,

·         zakładami żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego,

·         środkami transportu żywności,

·         zakładami produkcji i obrotu artykułami mającymi kontakt z żywnością (przedmiotami użytku),

·         produkcją i obrotem kosmetykami,

 

- w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące

 

·        stanu sanitarno-higienicznego, właściwego urządzenia i wyposażenia zakładów,

·        jakości zdrowotnej produkowanej i wprowadzanej do obrotu  żywności,

·        prawidłowego stosowania dozwolonych substancji dodatkowych,

·        stosowanych w produkcji i obrocie urządzeń, sprzętu, naczyń i opakowań pod względem ich oddziaływania na środek spożywczy,

·        higieny produkcji i bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków,

·        znakowania żywności, materiałów do kontaktu z żywnością, kosmetyków,

·        egzekwowania realizacji systemów jakości GHP, GMP i HACCP w nadzorowanych zakładach,

·        oceny sposobu żywienia w placówkach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych oraz prowadzących żywienie dla grup zorganizowanych, które obejmuje ocenę jadłospisów, racji pokarmowych oraz prób posiłków,

b.      przeprowadzanie urzędowych kontroli żywności i żywienia zgodnie z harmonogramem planów kontroli na dany rok;

c.      pobór próbek żywności i przedmiotów użytku do badań laboratoryjnych (fizykochemicznych, mikrobiologicznych) oraz prób sanitarnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu;

d.     podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania
o niebezpiecznych produktach żywności – RASFF;

e.      podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX;

f.       prowadzenie dochodzeń przy współudziale Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie;

g.      przygotowywanie decyzji w sprawie:

o   - zatwierdzania,

o   - warunkowego zatwierdzenia,

o   - przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,

o   - zawieszenia zatwierdzenia,

o   - cofnięcia zatwierdzenia

zakładów zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzaniem do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego nie podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej zlokalizowanych na terenie działania Państwowego Inspektora Sanitarnego  w Chełmnie;

h.      prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych;

i.        prowadzenie i uaktualnianie danych w informatycznej bazie SBŻ-2;

j.        rozpatrywanie interwencji i doniesień sanitarnych konsumentów;

k.      przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw nie będących członkami  Unii Europejskiej oraz z państw nie będących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

l.        realizacja zadań wynikających z porozumień między Państwową Inspekcją Sanitarną, a Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi inspekcjami i służbami;

m.    opiniowanie zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 

3)        Zadaniem Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi jest:

 

a.    wykonywanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów w zakresie higieny środowiska, w tym w szczególności:

·      nad zaopatrzeniem ludności w wodę do spożycia;

·      nad czystością powietrza, czystością gleby, czystością wód powierzchniowych

    - w zakresie zawartym w stosownych przepisach;

b.    wykonywanie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarnego i higienicznego:

·      nieruchomości,

·      zakładów pracy i instytucji,

·      obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

·      dróg i ulic,

·      środków transportu ludzi i towarów (kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego),

w tym w szczególności:

o  obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych,

o  zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i odnowy biologicznej

o  domów pomocy społecznej itp.,

o  szaletów publicznych,

c.    prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o postępowaniu ze zwłokami i szczątkami ludzkimi;

d.   reagowania na wszelkie doniesienia o nieprawidłowościach w zakresie zadań Sekcji;

 

4)        Zadaniem Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego jest:

·  prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska,

·  zbieranie danych i opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze objętym nadzorem przez Stację,

·  prowadzenie nadzoru nad placówkami medycznymi w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego,

·  udział w realizacji programów profilaktycznych wybranych chorób zakaźnych (zgodnie z aktualnie realizowanymi programami),

·  kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności,

·  opracowywaniem ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych,

·  koordynowanie działalności przeciwepidemicznej komórek organizacyjnych Stacji,

·  sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem szczepień ochronnych oraz właściwą gospodarką szczepionkami na obszarze objętym nadzorem przez Stację,

·  sprawowanie nadzoru nad procesami sterylizacji i dezynfekcji w nadzorowanych placówkach medycznych,

·  sprawowanie nadzoru nad procesami sterylizacji i dezynfekcji w innych obiektach i zakładach wykonujących czynności związane z przerwaniem ciągłości tkanek (saliny tatuażu, salony kosmetyczne itp.),

·  przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji oraz wystąpień do innych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,

·  prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii, działań pro zdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych  i powodowanych warunkami środowiska,

·  współpraca i innymi inspekcjami i instytucjami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, w tym w szczególności z Inspekcją Weterynaryjną,

·  wykonywanie poleceń Inspektora związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zapobieganiem tym chorobom.

 

5)        Zadaniem osoby zatrudnionej na Stanowisku do spraw Dzieci i Młodzieży jest:

·  prowadzenie bezpośredniego nadzoru sanitarnego nad środowiskiem fizycznym placówek oświatowo-wychowawczych;

·  prowadzenie bezpośredniego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny procesów nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

·  nadzór nad prawidłowością stosowania i używania sprzętu w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych;

·  nadzór nad spełnianiem wymogów w zakresie stosowania substancji i preparatów chemicznych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych;

·  ocena warunków praktycznej nauki zawodu w warsztatach i pracowniach szkolnych;

·  nadzór nad placówkami i obiektami sezonowego wypoczynku dzieci i młodzieży

·  sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach oświatowo–wychowawczych, szkołach i ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży;

·  prowadzenie ewidencji placówek nauczania, wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze nadzorowanym przez Stację;

·  uczestnictwo w pracach problemowych w dziedzinie higieny procesów nauczania i wychowania, realizowanych na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

6)        Zadaniem osoby zatrudnionej na Stanowisku Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jest:

·  wydawanie uzgodnień do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu projektowanych przedsięwzięć;

·  uzgadnianie projektów budowlanych;

·  wydawanie opinii o konieczności wykonania raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

·  uzgadnianie projektów regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

·  kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji inwestycji;

·  uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków żeglugi śródlądowej oraz przejmowanie do eksploatacji wybudowanych  i przebudowanych zakładów lub ich części;

·  stwierdzanie spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi na etapie podejmowania tej działalności przez przedsiębiorców;

·  nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno – higienicznych realizowany w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów

·  wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej – przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

 

7)      Ponadto zadaniem osób zatrudnionych w Oddziale Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru jest:

·  udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska, w zakresie chemicznej i mikrobiologicznej identyfikacji substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt

·  wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

·  sporządzanie okresowych ocen, analiz stanu sanitarnego powiatu, zbiorczych analiz i sprawozdań

·  archiwizowanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz udostępnianie ich pracownikom oraz właściwym służbom.

 

2. Zadaniem Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego jest wykonywanie czynności związanych z administracyjną, ekonomiczną i gospodarczą obsługą Stacji, a w szczególności:

·  organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb komórek działalności podstawowej, obsługa kancelaryjna łącznie z pocztą elektroniczną

·       prowadzenie składnicy akt zgodnie z obowiązującymi w PSSE przepisami;

·       obsługa sekretariatu Stacji;

·  organizowanie i dokumentowanie transportu oraz gospodarka taborem samochodowym w zakresie jego sprawności i właściwej eksploatacji;

· nadzór nad zapewnieniem prawidłowej eksploatacji nieruchomości będącej siedzibą Stacji, w tym nadzór nad prowadzeniem okresowych przeglądów budynku wraz z instalacjami i urządzeniami w celu zapewnienia niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;

 

1)        Zadaniem Referenta do spraw księgowo-kadrowych jest:

·   prowadzenie akt osobowych pracowników,

·   ewidencjonowanie czasu pracy  pracowników Stacji,

·   sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia,

 

3. Osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa.

     

W szczególności

 

1)        inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowania pro zdrowotne, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:

·   określanie kierunków tematycznych;

·   wdrażanie programów promujących zdrowie;

·   badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach;

·   określanie środowisk i zasięgu ich oddziaływania;

·   ewaluację (ocenę) efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych;

·   wypracowanie metod i form oddziaływania, w tym opracowywanie scenariuszy imprez, wystaw itp.

·   promowanie (propagowanie) programów prozdrowotnych;

·   monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych;

·   poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań;

·   merytoryczna pomoc dla komórek organizacyjnych stacji sanitarno – epidemiologicznych w realizacji zadań oświatowo – zdrowotnych;

·   dbanie o systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno – edukacyjnych;

 

2)        udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych                          i biologicznych na zdrowie ludzi;

 

3)        udziela merytorycznej i metodycznej pomocy innym placówkom zajmującym się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia;

 

4)        prowadzi wypożyczalnię pomocy naukowych, sprzętu, literatury, filmów i opracowań metodycznych oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych, dla potrzeb oświaty zdrowotnej;

 

5)        wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych;

 

6)        ocenia działalność oświatowo – zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje;

 

4.      Do obowiązków pracownika na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Organizacji, Statystyki, Ocen i Analiz należy:

 

1)      koordynacja działań dotyczących organizacji przepływu informacji w Stacji, w szczególności w sprawach dotyczących planowania i sprawozdawczości;

 

2)      zbieranie, opracowywanie i przekazywanie materiałów statystycznych oraz prowadzenie obliczeń statystycznych;

 

3)      opracowywanie zbiorczych analiz, sprawozdań, opracowań na podstawie danych przekazanych z poszczególnych sekcji;

 

4)      przygotowywanie zbiorczych planów pracy Stacji;

 

5)      prowadzenie rejestrów i ewidencji Stacji;

 

6)      uczestniczenie w opracowywaniu zarządzeń Dyrektora Stacji, oraz dbałość o informowaniu o nich pracowników Stacji;

 

7)      nadzór nad dokumentowaniem szkoleń;

 

8)      prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

 

9)      zastępowanie pracownika sekretariatu podczas jego nieobecności;

 

5. Do obowiązków osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy - Główny Księgowy należy:

 

1)      prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

·       sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów,

· bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,

·       terminowym przekazywaniu rzetelnych informacji ekonomicznych,

 

2)      prowadzenie gospodarki finansowej Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi zasadami, w szczególności:

·  dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarowanie środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Stacji,

·  zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Stację,

·  przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych, ochronę wartości pieniężnych,

 

3)      analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Powiatowej Stacji;

 

4)      dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

·  wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

·  wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych;

 

5)      opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych);

 

6)      wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu oraz jego zmian;

 

7)      opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planu i ich analiz.

 

8)      kontrola i ewidencja stanów kont bankowych;

 

9)     ewidencja analityczna środków przekazywanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy;

 

10)    kontrola płynności finansowej Powiatowej Stacji;

 

11)    sporządzanie raportów bankowych oraz analiza i uzgadnianie sald wyciągów bankowych;

 

12)        przyjmowanie od komórek organizacyjnych dokumentów księgowych i ich weryfikacja pod względem formalnym i rozrachunkowym;

 

13)        prowadzenie ewidencji zaliczek gotówkowych i ich rozliczanie;

 

14)        przyjmowanie i rozliczanie delegacji służbowych;

 

15)        kontrola i ewidencja stanów kont bankowych;

 

16)        dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 

17)        organizacja i prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych;

 

18)        sporządzanie obowiązujących sprawozdań, w tym bilansu;

 

19)        sporządzanie rozliczeń podatków;

 

20)        prowadzenie analityczne rozliczeń z:

·  budżetem,

·  pracownikami (wynagrodzenia, rozliczenia podróży służbowych, szkoleń, zaliczek, wynagrodzeń itp.),

·  ewidencja i rozliczanie inwestycji i remontów;

 

21)        obsługa funduszy celowych;

 

22)        ewidencja analityczna kosztów;

 

23)        organizowanie ewidencji rachunków dotyczących usług;

24)        obsługa rejestru kasowego i płacowego;

 

25)        bieżące i okresowe analizowanie i rozliczanie kosztów;

 

26)        kontrola dokonywanych zakupów towarów i usług zgodnie z procedurami prawa    

           zamówień publicznych;

 

27)        uzgadnianie stanu prac nie zakończonych na 31 grudnia danego roku;

 

28)        ewidencja kosztów według poszczególnych kierunków działalności Zakładowe-                          

           go Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);

 

29)        sporządzanie okresowych zestawień z wykorzystania ZFŚS;

 

30)       prowadzenie ewidencji analitycznej i ilościowo – wartościowej materiałów i wyposażenia Stacji;

 

31)        rozliczanie ruchu majątku (likwidacja, przyjęcie – przekazanie);

 

32)        okresowe naliczanie umorzeń i amortyzacji środków trwałych;

 

33)        uzgadnianie stanu analityki księgowej z syntetyką oraz ze stanem                                                 

           w komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji w zakresie:

·               ksiąg inwentarzowych środków trwałych,

·               ksiąg inwentarzowych wyposażenia i oprogramowania komputerowego,

 

5.                  Do obowiązków pracownika na Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy:

 

1)     przedstawianie pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji nowych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pomoc w ich interpretowaniu;

 

2)     opiniowanie i parafowanie potwierdzające zgodność ze stanem formalno – prawnym:

·        dokumentów wynikających z prowadzonego postępowania administracyjno – egzekucyjnego,

·        regulaminów i instrukcji (uczestniczy również w ich konstruowaniu),

·        dokumentacji z przebiegu realizacji procedur zamówień publicznych,

·        wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych przez Powiatową Stację,

·         dokumentów dotyczących zmian kadrowych w Powiatowej Stacji,

·         wszelkich innych dokumentów wymagających opinii prawnej,

 

3)   przygotowywanie i autoryzowanie pozwów sądowych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji;

 

4)   szkolenie personelu Powiatowej Stacji z zakresu zagadnień prawnych wynikających ze specyfiki jej działania;

 

5)     czynne uczestniczenie w realizowaniu założeń systemu jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6.      Do obowiązków Kierownika Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

 

1)      kierowaniem pracą Oddziału zgodnie z zaleceniami i poleceniami Dyrektora;

 

2)     podejmowania decyzji w sprawach organizacyjnych zgodnie z  upoważnieniami otrzymanymi od Dyrektora i Inspektora;

 

3)   zgłaszanie Dyrektorowi uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania stacji, w tym informacji o trudnościach i wniosków służących usprawnieniu działania Stacji.

 

8.      Do obowiązków specjalisty do spraw systemu jakości należy:

 

1)     nadzór nad realizacją polityki jakości ustalonej przez Dyrektora;

 

2)     nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodne z przyjętą  polityką jakości;

 

3)     ocena realizacji celów jakościowych ustalonych przez Dyrektora na przeglądzie zarządzania;

 

4)     planowanie i zarządzanie programem audytów wewnętrznych;

 

5)     organizowanie przeglądu zarządzania;

6)     ocena realizacji ustaleń podjętych przez Dyrektora na przeglądzie zarządzania;

 

7)     uruchamianie działań korygujących i zapobiegawczych;

 

8)     nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością;

 

9)     ocena pracy audytorów wewnętrznych, doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Mańkowska

ostatnia zmiana: 19.05.2009